Algemene voorwaarden

Begripsbepalingen

 

Abmetselaar.nl         Textielhandel Ab Metselaar, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst          Een overeenkomst tussen Textielhandel Ab Metselaar en een Klant ter zake van één of meer door Textielhandel Ab Metselaar geleverde artikelen.

voorwaarden             Deze Algemene voorwaarden waarvan Textielhandel Ab Metselaar de gebruiker is.

Klant                            De natuurlijke- of rechtspersoon die met Textielhandel Ab Metselaar een overeenkomst heeft gesloten.

Consument                 De Klant die een natuurlijke persoon is en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Textielhandel Ab Metselaar.

Artikelen                     Ondermode en aanverwante zaken die op de Website worden aangeboden.

Overeenkomst op afstand  Een overeenkomst waarbij in het kader van een door Textielhandel Ab Metselaar georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van artikelen, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Website                      De internetsite www.abmetselaar.nl.

Webshop                    De op de Website actieve webshop.

Bedenktijd                  De termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht     De mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1      Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Textielhandel Ab Metselaar zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt en accepteert dat deze deel uit maken van de gesloten koopovereenkomst.

1.2      Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Textielhandel Ab Metselaar worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Textielhandel Ab Metselaar ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.3      Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

1.4      Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5      Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

1.6      De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.7      Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Textielhandel Ab Metselaar en Klant zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.8      Naast deze voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde artikelen

1.9      In het geval deze voorwaarden en de overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

1.10 Wanneer door Textielhandel Ab Metselaar gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Klant kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Textielhandel Ab Metselaar deze voorwaarden soepel toepast.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1      Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de voorwaarden bij Textielhandel Ab Metselaar zijn in te zien en zij op verzoek van Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.2      Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze voorwaarden langs elektronische weg aan Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze gegevens door Klant op een eenvoudige manier elektronisch duurzaam kunnen worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.3      Alle aanbiedingen van Textielhandel Ab Metselaar zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Textielhandel Ab Metselaar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.4      Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Textielhandel Ab Metselaar. Textielhandel Ab Metselaar is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Textielhandel Ab Metselaar dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.5      Textielhandel Ab Metselaar kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.6      Textielhandel Ab Metselaar kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Textielhandel Ab Metselaar op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

2.7      Zodra Klant bij Textielhandel Ab Metselaar een bestelling heeft geplaatst ontvangt Klant via e-mail een orderbevestiging. Op de orderbevestiging vindt Klant een overzicht van de bestelde artikelen, inclusief de verzendkosten.

2.8      Textielhandel Ab Metselaar houdt zich het recht voor een order zonder opgave van redenen te annuleren indien de bestelling incompleet is ingevuld.

2.9      Eventuele aanvullingen en wijzigingen aan de order kunnen kosteloos doorgevoerd worden, mits de wijziging door Textielhandel Ab Metselaar schriftelijk is bevestigd en de order nog niet is verwerkt. Indien dit niet het geval is, behoudt Textielhandel Ab Metselaar zich het recht voor de aanvullingen en wijzigen te weigeren dan wel extra kosten in rekening te brengen.

2.10 Indien Klant een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de met Textielhandel Ab Metselaar gesloten overeenkomst(en) niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is Klant van rechtswege in verzuim. Als dan heeft Textielhandel Ab Metselaar het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat Textielhandel Ab Metselaar tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan Textielhandel Ab Metselaar verder toekomende rechten.

2.11 Alle op de Website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

2.12 Mondelinge toezeggingen verbinden Textielhandel Ab Metselaar slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2.13 Aanbiedingen van Textielhandel Ab Metselaar gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.14 Textielhandel Ab Metselaar is bevoegd om bij uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

 

Artikel 3. Prijzen

3.1      De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, en inclusief BTW tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Zie hiervoor verzenden en retourneren op de Website voor verzendkosten. De administratie van Textielhandel Ab Metselaar wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te geven van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen.

3.2      In afwijking van het vorige lid kan Textielhandel Ab Metselaar artikelen waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Textielhandel Ab Metselaar geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.3      Textielhandel Ab Metselaar is niet verantwoordelijk voor eventuele invoer- of douaneheffingen, indien de bestelling naar een ander land dan Nederland wordt verstuurd. De Klant dient deze kosten zelf te betalen.

3.4      Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3.5      Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien:

·           · Textielhandel Ab Metselaar dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;

·           · of de Klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

3.6      Textielhandel Ab Metselaar kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.7      Aan de bestelling van Klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Textielhandel Ab Metselaar. Bij afhalen van de order kan contant worden afgerekend.

 

Artikel 4. Betalingen

4.1      Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

4.2      Betaling dient in ieder geval te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.3      Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is deze tevens vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Textielhandel Ab Metselaar is Klant een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Textielhandel Ab Metselaar zijn vordering ter incasso uitbesteedt, is Klant tevens de incassokosten verschuldigd, welke zullen worden berekend conform Rapport Voorwerk II, onverminderd de bevoegdheid van Textielhandel Ab Metselaar om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

4.4      Indien Klant met enige betaling in gebreke is, is Textielhandel Ab Metselaar gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.5      Facturen worden overhandigd of toegezonden bij levering. De facturen vormen tevens het garantiebewijs voor Klant.

4.6      Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Textielhandel Ab Metselaar te melden.

 

Artikel 5. Levering

5.1      Textielhandel Ab Metselaar zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van artikelen.

5.2      Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal Textielhandel Ab Metselaar zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn in dit geval bij inroeping van het herroepingsrecht voor rekening van Textielhandel Ab Metselaar.

5.3      Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af Textielhandel Ab Metselaar. Textielhandel Ab Metselaar is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door TNT Post, dan wel enige andere door Textielhandel Ab Metselaar ingeschakelde vervoerder.

5.4      Het risico ter zake de artikelen gaat op het moment van levering op Klant over.

5.5      Textielhandel Ab Metselaar is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de Klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Textielhandel Ab Metselaar.

5.6      De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling/ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan Textielhandel Ab Metselaar kan worden toegerekend. Bij bestelling van door Textielhandel Ab Metselaar te leveren artikelen dient de plaats van aflevering zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering aan het adres dat Klant aan Textielhandel Ab Metselaar heeft opgegeven.

5.7      Verzending zal (mits op voorraad) binnen 3 werkdagen plaatsvinden. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk en mede afhankelijk van de beschikbaarheid van het betreffende artikel. Dit wordt duidelijk op de Website aangegeven.

5.8      Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Textielhandel Ab Metselaar kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de Website of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.9      Textielhandel Ab Metselaar is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door TNT of Koeriersdienst dan wel enige andere door Textielhandel Ab Metselaar ingeschakelde vervoerder. Bij verzending naar adressen buiten Nederland dient rekening te worden gehouden met een langere vervoersduur.

5.10 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Textielhandel Ab Metselaar zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.

5.11 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen worden voorbehouden. Bij grote afwijkingen in model, kleur en prijs wordt Klant vooraf ingelicht. Klant heeft dan de mogelijkheid de koopovereenkomst te ontbinden.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1      De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien Klant al wat deze op grond van enige overeenkomst aan Textielhandel Ab Metselaar verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op Klant over.

6.2      Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald, mag Klant het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand

6.3      Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is Klant verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, dat binnen 24 uren na de ontdekking daarvan aan Textielhandel Ab Metselaar te melden.

6.4      Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Klant dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom.

6.5      Lid 2 blijft buiten toepassing indien Klant een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.

 

Artikel 7. Reclames

7.1      Klant heeft de verplichting om de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient Klant uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Textielhandel Ab Metselaar te melden.

7.2      Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde artikelen, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

7.3      Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Textielhandel Ab Metselaar de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

 

Artikel 8. Herroepingsrecht

8.1      Het bepaalde in dit artikel is enkel van toepassing bij aankopen middels de website.

8.2      Bij de aankoop van artikelen heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 (zeven) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door of namens de Consument.

8.3      Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. Hij zal het artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het artikel wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het artikel met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Textielhandel Ab Metselaar retourneren, conform de door Textielhandel Ab Metselaar verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.4      Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

8.5      Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Textielhandel Ab Metselaar dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

8.6      Textielhandel Ab Metselaar behoudt het recht om geretourneerde artikelen (binnen of buiten de herroepingsperiode van 7 werkdagen) te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel is gedragen of gewassen, de verpakking (geheel of gedeeltelijk) is beschadigd, gebruikt of door toedoen van de Klant is beschadigd.

8.7      Bij verzoek tot retournering dient vooraf per e-mail bij Textielhandel Ab Metselaar melding gemaakt te worden van de naam van Klant, en het bestelnummer waaronder het artikel geleverd is. Textielhandel Ab Metselaar zal daarna het retouradres aan Klant doorgeven. Niet aangemelde retourzendingen worden niet in behandeling genomen.

8.8      Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

8.9      Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn artikelen:

·           · die door Textielhandel Ab Metselaar tot stand zijn gebracht in overeenstemming met specificaties van de Consument;